Rewilding i Østengård Bakker, Vejle Ådal

Genskabelse af overdrev på landbrugsarealer i omdrift. Skræntskov udlægges som naturskov

Rewilding i Østengård Bakker, Vejle Ådal

Målet med projektet er dels at udtage landbrugsjord af omdrift og skabe nye områder med artsrige overdrev og dels at udlægge eksisterende skovarealer til lysåben græsningsskov.

Projektet  indebærer, at ca. 16 ha landbrugsjord tages ud af omdrift og afgræsses. På disse arealer skal der herefter udvikle sig nye, artsrige overdrev på leret jord. En del af arealerne er allerede i en god udvikling. Herudover skal skræntskovene i området sikres. Ca. 16 ha skræntskov udlægges derfor som naturskov uden skovdrift. Skovarealerne vil også indgå i afgræsningen.

Projektet gennemføres i samarbejde med Vejle Kommune og er en del af en større indsats i Vejle Ådal som skal sammenbinde eksisterende naturarealer.