Mere sammenhængende natur til sjældne sommerfugle i Skallerup Indlandsklitter

Vi skaber mere vild natur ved at lade overdrev, klit og eng vende tilbage på tidligere landbrugsjord. Det gavner flere sjældne sommerfugle.

Mere sammenhængende natur til sjældne sommerfugle i Skallerup Indlandsklitter

Formål

Målet er at udvide det enestående naturområde Skallerup Indlandsklitter ved at retablere overdrev og eng på 7,3 ha landbrugsjord samt grave vandhuller til løgfrø. Retableringen af naturen i projektområdet vil gavne flere af de sjældne arter, der er knyttet til indlandsklitterne, men projektet har især fokus på at skabe flere levesteder til kommabredpande (rødlistet som EN) og løgfrø (bilag IV).

Indhold

Projektområdet består af to intensivt dyrkede marker, der er omkranset af indlandsklitter hele vejen rundt på nær direkte mod øst. Arealerne har været intensivt dyrket i mindst 40 år med gødskning, sprøjtning og skiftende afgrøder. På de lave målebordsblade fra ca. 1930 ses det, at hele det sydlige areal ligger som klit, eng eller overdrev og at halvdelen af det nordlige areal ligger som eng eller overdrev.

Projektarealerne ligger midt i et af de største områder med indlandsklitter i Danmark. Indlandsklitterne rummer en af de nordligste populationer af løgfrø i Europa. Den yngler i de små vandhuller, der opstår i klitlavningerne om vinteren og foråret. Klitterne er et perfekt terrestrisk habitat for den voksne løgfrø. Her er der mange insekter og det er let at grave sig ned i det løse sand. Desuden rummer indlandsklitterne rummer en af de største bestande af den truede sommerfugl kommabredpande (rødlistet som EN). Arten er i rivende tilbagegang i Danmark og resten af Vesteuropa.

Arealerne lige omkring projektområdet er desuden levested for de internationalt beskyttede padder strandtudse og spidssnudet frø, samt de rødlistede arter: Okkergul pletvinge, isblåfugl, klitperlemorsommerfugl, spættet bredpande og violetrandet ildfugl. Dertil kommer den gullistede nikkende kobjælde, der har en af de største bestande i Danmark i indlandsklitterne.

Projektet skal både skabe ny natur, mere plads til eksisterende natur og en målrettet pleje af den nye natur i projektområdet samt den eksisterende natur, der grænser op til projektområdet. Dette vil ske ved følgende indsatser:

 • Tinglysning af beskyttet natur på de 7,3 ha landbrugsjord, så der kan retableres overdrev og eng på arealerne. Konvertering af markerne til natur vil også betyde, at der ikke bliver gødet og sprøjtet på arealerne, og at de omkringliggende naturarealer dermed vil blive markant mindre påvirket af næringsstoffer.
 • Gravning af tre lavvandede søer på mellem 500 og 1500 m2 til løgfrø.
 • Udlæg af sandede bunker til løgfrø.
 • Etablering af indlandsklitter med det næringsfattige opgravede materiale fra søerne. Den næringsrige overjord skrabes væk fra området og lægges i bunden af klitterne. Klitterne laves ud fra højdekurverne på nogle af de lavere klitter i området. Så de tilpasses området og bliver mindre markante end de ”rigtige” indlandsklitter.
 • Brydning af dræn så de lavereliggende områder udvikles til fugtig eng.
 • Udpining af arealet ved høslæt.
 • Spredning af frø fra omkringliggende naturarealer med henblik på hurtigere kolonisering af især fåresvingel, der er foderplante for larven af kommabredpande.
 • Rydning af rynket rose og andre ikke hjemmehørende buske fra et område omkring rastepladsen midt i det sydlige areal og i de omkringliggende naturområder og læhegn.
 • Etablering af ca. 2200 meter hegn.
 • Der laves en plejeplan for området i samarbejde med biologer fra Hjørring Kommune.
 • Monitering af løgfrø hvert år indtil 2021.
 • Monitering af kommabredpande indtil 2021. Standardiseret optællinger i august.
 • Monitering af naturtilstanden indtil 2021 (artsindex for planter jf. DMU)

Projektet bygger videre på et LIFE+ projekt, der havde til formål at sikre bestanden af løgfrø i Indlandsklitterne. Den vigtigste ynglelokalitet for arten findes i søen umiddelbart syd for projektområdet. Projektet skal formidles i samarbejde med Slettingen Naturskole, der ligger lige nord for projektområdet, og der laves stier fra naturskolen til projektområdet.

Aktiviteter i 2017

Der er blevet tinglyst på de to projektarealer, at de permanent skal henligge som natur og ikke må opdyrkes, gødskes, drænes el. lign.  Dermed er det sikret, at den natur der bliver retableret på arealerne bliver bevaret i fremtiden, også i det tilfælde at arealet skulle skifte ejer. Den nuværende ejer har fået udbetalt en kompensation for rådighedsindskrænkningerne.

Ved prøvegravninger i projektområdet viste det sig, at i to ud af fire steder, hvor der skulle graves søer, overhovedet ikke kom vand frem. De sidste to steder væltede vandet frem. Derfor blev der kun lavet to søer (den ene lidt større end tidligere beskrevet), og i stedet blev der fokuseret på at få flyvesandet frem på hele arealet ved at lave en dybdepløjning alle de steder, hvor der ikke skulle laves søer eller bakker.

I november var etableringen af søerne og klitterne færdige og det resterende areal var dybdepløjet. I løbet af efteråret vil der blive flyttet græstørv fra de nærliggende områder. Det vurderes at være den mest effektive måde at lave assisteret spredning af alle organismer samtidig med at der bliver holdt på sandet. Sandet risikerer ellers at flyve ind på en dyrket mark øst for, hvis ikke der etableres lidt vegetation, der kan bremse det på projektområdet.