Holme Å

Odder, laks, havørred, snæbel og flodperlemusling er nogle af de arter, som får nye levesteder, når Holme Å igen bliver til et naturligt slynget vandløb.

Holme Å

Holme Å er i dag en trist udtørret skygge af sig selv. Engang var det en rislende å med masser af vand. Men i 2021 forvandler vi den til at være et herligt levested for fisk som ørred og den truet snæbel.

SÆRLIG NATUR

Den meget sjældne flodperlemusling lever stadig et par steder i Varde Å-systemet. Vi håber, at den vender tilbage til Holme Å, når den igen er blevet til en naturlig å.

Muslingen blev fredet i 1931 efter voldsomt fiskeri for at finde perler i den.

Den graver sig ned i bunden af åen, hvor den filtrerer plankton fra vandet.

Flodperlemuslinger kan blive op til 140 år gamle og kan først formere sig som 30-årig.

De er fredet i Danmark og må derfor ikke samles ind eller slås ihjel.

Flere sjældne planter

På arealerne i ådalen findes de sjældne naturtyper overgangsfattigkær og overgangsrigkær, som er levested for mange arter.

Her vokser planter som majgøgeurt, engblomme, bukkeblad, næb-star, knold-star, kærsvovlrod, kær-snerre, mose-krybstjerne og almindelig filtmos.

SÅDAN BLIVER NATUREN

Vandet i åen risler stille mellem grønne skrænter, mens laks og ørred duver let fra side til side mod strømmen i det klare vand, der snor sig gennem landskabet. En fem meter bred å, hvor der før var mindre end en meter og nærmest ingen vand.

Naturparadiset blomstrer op igen, når Varde Kommune støttet af Naturfonden har givet Holme Å livet tilbage i 2021.

Vi leder vandet fra en ensrettet betonkanal tilbage til Holme Å, som igen kommer til at risle og sno sig som det naturligt slyngede vandløb, det var engang.

Flere levesteder til fisk

Vi laver nye levesteder for den sjældne flodperlemusling, laks, ørred, lampret og den truede snæbel.

Vi skaber nye gydepladser til laksens æg. Her kan de små fiskelarver også vokse til, før de er store nok til at forlade åen og rejse ud i havet for at vokse sig store.

Når vi genskaber Holme Å’s oprindelige løb, skaber vi en sammenhæng mellem de genoprettede dele af Varde Å og den øvre, uregulerede del af Holme Å.

Det sørger for, at fisk igen kan passere over hele Holme Å’s 40 kilometer lange forløb.

På den måde får laks og andre vandrefisk nye gyde- og opvækstområder.

Flere enge med orkidéer

Arbejdet genopretter og plejer også engene og de naturrige overgangsfattigkær og overgangsrigkær i ådalen.

Det giver flere levesteder til plantearter som bukkeblad, næb-star, knold-star, kærsvovlrod, kær-snerre, mose-krybstjerne og almindelig filtmos samt majgøgeurt og engblomme.

Det gør vi for naturen

Det er et stort arbejde at genskabe natur. Først og fremmest skal man fjerne en masse jord, når man udgraver det gamle å-løb i sit oprindelige leje.

Til sidst leder vi hele vandmængden fra den kunstige og lige beton-å uden det store liv og ud i det oprindelige å-løb i Holme Å.

Holme Å får på den måde igen lov til af fungere som et naturligt slynget vandløb. Vandstanden vil variere med årstiderne, og åen vil ikke længere være dæmpet af mangel på vand som nu.

Når vandet vender tilbage til det oprindelige forløb af Holme Å, vil det forbedre de fysiske forhold i åen og dermed også naturværdien markant.

NATURPARADIS BLEV TØMT FOR VAND

Holme Å er over 40 kilometer lang og en del af Varde Å systemet.

I dag ledes størstedelen af vandet fra Holme Å over i en kunstig, gravet kanal på de nederste 12 kilometer før udløbet i Varde Å fra Hostrup Stemmeværk.

Kanalen har været i funktion siden 1925 og fører vandet fra Holme Å til den opstemmede Karlsgårde Sø, hvor man tidligere har udnyttet det til elproduktion i Karlsgårde vandkraftværk.

I den nederste del af Holme Å har der siden etableringen af kanalen kun løbet en lille del af den oprindelige vandmængde.

Derfor er Holme Å på strækningen reduceret fra et naturligt fungerende vandløb med en bredde på cirka fem meter til en lille, langsomt flydende å mindre end én meter bred. Den lave vandføring har forringet vandløbet markant.

Der er næsten ingen variation i form af bugtninger, strømrender og huller, og å-løbet er påvirket af okker.

Især for fisk er forholdene dårlige.

BETYDNING FOR HELE VARDE Å SYSTEMET

Holme Å er en del af Varde Å systemet, hvor der gennem mange år er investeret i at forbedre forholdene for fiskearter som snæbel og laks samt åsystemets øvrige flora og fauna.

Opstrøms det nuværende stemmeværk og kanalen er Holme Å stort set ureguleret på det meste af sit forløb, og vandkvaliteten i åen er generelt god.