Genopretning af strandeng ved Fursundparken

Grundejerforening ønsker at genetablere strandengen gennem fjernelse af invasive arter som pil og hybenroser til gavn for områdets diversitet.

Genopretning af strandeng ved Fursundparken

Området består af en mosaik af naturtyper: Arealer tidvis oversvømmet af fjorden, krat, mose, kær, søer og overdrev vekslende mellem hinanden.

Arealet har tidligere været afgræsset med kreaturer, men siden sommerhusområdets etablering i 70’erne, er strandengen ikke blevet afgræsset. Det har medført, at strandengen er groet til med pil, og at den invasive art hybenrose også har bredt sig på arealet.

Foreningen ønsker at genetablere strandengen ved at fjerne opvækst af pil og samt hybenroser. Efterfølgende vil området blive plejet ved afgræsning og manuel fjernelse af ny, uønsket opvækst af pil og hybenroser.

Projektet skal bidrage til at skabe et spændende naturområde med stor rekreativ værdi for sommerhusområdets beboere.

Projektet ligger tæt andre naturgenopretningsprojekter – f.eks. Skive Kommune Natura 2000-projekt ved Risum Enge/Selde Vig og genetableringen af Grynderup Sø, Risum Sø og Nøreng Sø.