Genopretning af levesteder for padder

Genetablering af en række vandhuller og levesteder for padder. Herudover sikring af spredningskorridorer.

Genopretning af levesteder for padder

Projektet har til formål at genetablere selvopholdende paddebestande i og omkring Refsvindinge på Fyn, indledningsvis med fokus på strandtudse (Epidalea calamita). Der gennemføres en genopretning af ynglelokaliteter og etableres vandringsveje for padderne, således at der opstår en række sammenhængende vådområder i området. Indsatsen vil ikke kun være til gavn for strandtudser, men også for andre paddearter, eksempelvis klokkefrø (Bombina bombina) og stor vandsalamander (Triturus cristatus). I forbindelse med projektet gennemføres der en formidlingen rettet primært mod skoler og lokalsamfund for at opnå størst mulig lokal forankring af projektet.

Projektets naturmæssige formål

Projektet vil både etablere nye vandhuller og forbedre en række eksisterende. Samtidig skal der sikres  korridorer mellem dem, så der skabes bedre spredningsveje. Dette vil understøtte udviklingen af sunde og levedygtige bestande af padder, herunder strandtudser i særdeleshed.

Udsætning af paddeyngel opfostret i Zoologisk Have vil forstærke den allerede eksisterende bestand og vil genetablere paddebestandene i de vandhuller, hvor der i dag ikke er nogen padder. Gennem en nøje planlagt naturpleje i og omkring vandhullerne samt af de etablerede korridorer sikres en sammenhæng, der muliggør naturlig spredning af padderne og dermed danner forudsætning for, at paddebestanden på længere sigt kan blive selvopholdende.

Den lokale forankring er en vigtig del af projektet, dels for at sikre egnede arealer til padderne, men også for at sikre bestandens overlevelse på lang sigt. Der gennemføres også en løbende monitering af projektets aktiviteter og af paddebestandenes udvikling.

Det forventes, at projektet vil have en positiv afledt effekt på mange andre dyregrupper, der enten direkte er afhængige af biotoptypen eller har en tilknytning (vandlevende insekter, bier, fugle, pattedyr).

Status for projektet

I starten af sommeren 2017 er de første vandhuller blevet gravet eller genetableret. Få dage efter gravningen var der tilstrækkeligt med vand i hullerne, til at der kunne udsættes yngel. Og i løbet af sommeren kunne de første haletudser ses i vandhullerne.