Forbedring af levesteder ved Roneklint

Tiltag for løvfrø, spidssnudet frø, markfirben og flagermus ved Roneklint.

Forbedring af levesteder ved Roneklint

Projektet skal ses som et lokalt tiltag, der hjælper de truede arter af flora og fauna på Roneklint. Projektområdet grænser op til det fredede område Bøndernes Eghoved, hvor en af de kun tre originale bestande af løvfrøer på Sjælland har overlevet.

Bestanden er lille og isoleret, og trues af indavl. Dette skal modvirkes ved at skabe flere ynglevandhuller. Foreløbig har en enkelt løvfrøhan koloniseret et nygravet vandhul.

Planen er at skabe 8 vandhuller mere for at opbygge en stor bestand. Det vil samtidig gavne spidssnudet frø, som ellers er tæt på at uddø i området.

Markfirben forekommer meget sparsomt i området. Der bygges et stendige og anlægges et antal stenbunker for at firbenene kan spredes mere ud i terrænet.

De igangværende landskabsændringer forventes at tiltrække flere arter af flagermus, f.eks. vandflagermus; deres forekomst ønskes fastholdt med en nedgravet ”overvintringskælder”.

Beliggenhed

Projektområdet omfatter to ejendomme ved Roneklint øst for Præstø, ved sydsiden af Præstø Fjord.  De har for årtier tilbage været drevet som æbleplantage, men henligger nu med kvæggræsning og lidt korndyrkning.

Aktiviteter

Projektet er afsluttet og blev indviet 27. oktober 2017.

Vandhuller

Arbejdet med at grave vandhuller blev forberedt med de omfattende træfældninger, som var nødvendige for at få plads til vandhullerne. Selve gravningen gik i gang omkring d. 20. januar og blev i hovedsagen afsluttet i de første dage af april.

Stenbunker og -gærde

Arbejdet med at opbygge det 100 m lange stengærde gik i gang i den sidste uge af marts og var afsluttet ca. 10. april 2017. Stenbunkerne blev lagt ud omkring 11. april 2017.

Der er lagt to bunker nord for Ronelkintvejen; de ligger hvor der tidligere har været markskel tilplantet med poppeltræer. Poppeltræerne er nu skåret ned, og holdes nede ved afgræsning.

Syd for Roneklintvejen er der lagt seks bunker, omtrent som planlagt. De fire af dem ligger hen langs et tidligere markskel, hvor der er et terrænspring nedad mod syd. Også dette sted vil blive afgræsset.

Flagermuskælderen

Arbejdet med at mure flagermuskælderen op begyndte omkring d. 19. april 2017 og er endnu ikke færdigt. De mursten, der anvendes, er genbrugsmursten med en noget uregelmæssig facon. Det giver flere sprækker i væggen til flagermusene end hvis der anvendes nye, regulære sten.