Biodiversitetssøer i Biosfære Møn

Projektets hovedformål er at sikre de sidste bestande af grønbroget tudse, strandtudse og markfirben på Vestmøn og Bogø.

Biodiversitetssøer i Biosfære Møn

Udnævnelsen af Møn, Bogø og Farø som Danmarks første UNESCO biosfæreområde skaber øget opmærksomhed, både nationalt og internationalt. I Biosfære-området er der bl.a. fokus på sikring af naturværdier og arternes mangfoldighed på Møn og de tilstødende småøer.

På denne baggrund gennemføres der nu et naturplejeprojekt for at at sikre de sidste bestande af grønbroget tudse, strandtudse og markfirben på Vestmøn, Bogø og Farø. Dette sker gennem etablering og oprensning af godt 40 nye yngle- og levesteder, dels søer, dels vejskråninger. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem private lodsejere, lokale ildsjæle, grønne organisationer, Den Danske Naturfond, Vordingborg Kommune og Amphi Consult ApS v. Peer Ravn.

I forbindelse med gennemførelse af projektet finansierer Vordingborg Kommune opdræt og udsætning af grønbroget tudse og strandtudse indenfor projektområdet.

Aktiviteter

November 2018

Projektet blev sat i gang i efteråret 2018. Anlægsarbejdet fortsætter hen over vinteren og i den kommende tid opstilles der 4 informationsskilte vedrørende projektet.